Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2020
Laureaci dotychczasowych edycji konkursu im. Zygmunta Glogera
SSP STOPKA / 12:36:05, 19.11.2007 r.   drukowanie

Pierwsza edycja 1983 r.:
 • Nagrodę I stopnia
  zespół redakcyjny "Dzieł wszystkich Oskara Kolberga": prof. dr hab. Józef Burszta, prof. dr hab. Julian Krzyżanowski (pośmiertnie), doc. Helena Kapełu, oraz red. red. Elżbieta Miller, Danuta Pawlak, Agata Skrukwa, Jadwiga Sobieska, Medard Tarko, Maria Tuczynowiczowa;
 • Nagroda II stopnia
  Henryk Syska z Olsztyna, znany pisarz i niestrudzony badacz Kurpiowszczyzny;
 • Nagroda III stopnia
  Józef Mroczek (pośmiertnie) za książkę: "Zambrów. Zarys dziejów";
 • Nagrodę specjalną - dla animatorów życia kulturalnego przyznano Helenie Czernekowej za powstałe z jej inspiracji książki: "Zygmunt Gloger", "Rodzina Wagów w kulturze polskiej", "Zasłużeni ludzie Ziemi Łomżyńskiej", specjalny numer "Literatury Ludowej", poświęcony Ziemi Łomżyńskiej oraz wieloletnią pracę w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów, gromadzenie książek o regionie, współudział w organizacji sesji naukowych i seminariów doktoranckich; Jadwidze Chętnikowej za troskliwą opiekę i wspieranie rozwoju Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie.


Druga edycja 1986 r.:
 • Nagrody I stopnia za całokształt działalności naukowej i popularyzatorskiej otrzymali: prof. dr hab. Anna Kutrzeba-Pojnarowa oraz prof. dr hab. Bohdan Baranowski;
 • Nagroda II stopnia
  dr Teresa Komorowska za książkę pt. "Gloger";
 • Nagrodę specjalną - dla animatorów życia kulturalnego wręczono Tadeuszowi Gorskiemu z Zambrowa, twórcy prywatnego Muzeum Leśnictwa.


Trzecia edycja 1987 r.:
 • Nagrodę I stopnia przyznano prof. Czesławowi Hernasowi za dorobek w dziedzinie historii i literatury staropolskiej oraz folklorystki, badań nad literaturą ludową i popularną;
 • Dwie nagrody II stopnia
  prof. Wanda Paprocka za książkę "Kultura i tradycja ludowa w polskiej myśli humanistycznej XIX i XX wieku" oraz dorobek naukowy w dziedzinie badań kultury i sztuki ludowej
  doc. Adam Dobroński za prace naukowe poświęcone regionowi łomżyńskiemu;
 • Dwie nagrody specjalne - dla animatorów życia kulturalnego
  Pawłowi Olszewskiemu z Ciechanowca
  Społecznemu Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie.


Czwarta edycja 1988 r.:
 • Dwie nagrody I stopnia otrzymali: prof. dr Jadwiga Klimaszewska
  prof. dr Roman Reinfuss za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego w dziedzinie etnografii;
 • Nagroda II stopnia
  Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za działalność wystawienniczą, kulturalno-oświatową oraz naukowo-badawczą;
 • Trzy nagrody III stopnia przyznano:
  Donacie Godlewskiej i Czesławowi Brodzickiemu za książkę "Łomża w latach 1794-1866";
  Ryszardowi Brykowskiemu za opracowanie "Łemkowskiej drewnianej architektury cerkiewnej w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej"
  dr. hab. Andrzejowi Staniszewskiemu za "Recepcję kultury staropolskiej w regionie mazurskim na przestrzeni 350 lat" (praca habilitacyjna).
 • Nagrodę specjalną dla animatorów życia kulturalnego otrzymał:
  Stanisław Chrząstowski z Nowego Sącza.


Piąta edycja 1989 r.:
 • Nagrodę I stopnia przyznano:
  prof. Helenie Brodowskiej-Kubicz z Uniwersytetu Łódzkiego w uznaniu jej 50-letniego dorobku naukowego i dydaktycznego w dziedzinie etnografii;
 • Dwie nagrody II stopnia
  doc. dr hab. Barbara Falińska za dorobek naukowy i twórcze kontakty z Ziemią Łomżyńską od 1959 roku
  Marii Kałamajskiej-Saeed za "Katalog zabytków sztuki z województwa łomżyńskiego" (1986);
 • Dwie nagrody III stopnia
  Marek Arpad Kowalski za książkę "Sztuka frasobliwa"(1988)
  Andrzej Woźniak za pracę: "Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i pocz. XIXw." (1988).
 • W dziale prac doktorskich i magisterskich nagrodzono pracę magisterską Urszuli Dembickiej: "Krasnosielc i okolice w historii, zwyczajach i legendzie";
 • NAGRODĘ SPECJALNĄ dla animatorów życia kulturalnego, otrzymał:
  Roman Świerżewski, dyr. GOK w Bogutach-Piankach, woj. łomżyńskie.


Szósta edycja 1995 r.:
 • Nagrodę I stopnia przyznano:
  prof. dr hab. Bronisławowi Gołębiowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za zasługi dla pamiętnikarstwa i kultury wsi polskiej, a także ogromny dorobek naukowy;
 • Nagrodę II stopnia otrzymał:
  Andrzej Grzymkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, za dokonania w dziedzinie archeologii;
 • Nagrodę III stopnia przyznano dr. Stanisławowi Pajce za osiągnięcia w dziedzinie ochrony i propagowania kultury kurpiowskiej.
 • Wyróżnienia otrzymali:
  dr Stanisław Chmielowski - za dokonania w dziedzinie muzealnictwa
  dr Sylwester Czopek - za kontynuację dzieła Glogera w dziedzinie archeologii
  mgr Edward Klemens - za działalność inspiratorską i badawczą w środowisku
  dr Edward Rymar - za starania w dokumentowaniu historii Pyrzyc
  Jadwiga Solińska - za twórczość ludową
  redakcja tygodnika "Gospodyni" - za 38-letnią obecność na polskiej wsi i czynne wspieranie jej kultury.


Siódma edycja 1996 r.:
 • I nagroda:
  prof. dr hab. Roch Sulima (Uniwersytet Warszawski). Znany badacz kultury ludowej i folkloru, antropolog kultury, autor wielu książek (m.in. "Folklor i literatura", "Dokument i literatura", "Literatura a dialog kultur", "Kolędy polskie", "Słowo i etos", "Głosy tradycji", "Małe ojczyzny" oraz "Antropologia codzienności"). Ponadto ogłosił liczne teksty źródłowe (listy ludowe, kroniki parafialne, inskrypcje nagrobne, pieśni lamentacyjne oraz teksty poezji ludowej i robotniczej, pamiętniki robotnicze).
 • II nagroda
  prof. dr hab. Jan Malicki. W dorobku: 108 prac, w tym 69 naukowych i 39 popularyzujących wiedzę o kulturze, autor wielu haseł do "Encyklopedii Górnośląskiej", inicjator serii wydawniczej "Biblioteka Piśmiennictwa Polskiego". Główny przedmiot badań: relacje między historią, historią literatury a świadomością etniczną i narodową. Najbardziej znane pozycje "Mity narodowe", "Lechiada", "Słowa i rzeczy", "Twórczość literacka Wacława Potockiego" oraz "Legat wieku rycerskiego", "Laury, togi, pastorały", "Pamięć i trwanie", "Obrzeża staropolskiej kultury".
 • III nagroda
  Mikołaj Buszko - od wielu lat dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, twórca, reżyser, aranżer i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, organizator sesji naukowych i sesji dyrygenckich, współtwórca Hajnowskiej Jesieni Poetyckiej, założyciel Fundacji "Muzyka Cerkiewna", współautor albumu "Cerkwie w malarstwie".
  Prof. dr hab. Wiesław Lesiuk - dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu. Jeden z najbardziej wytrawnych znawców dziejów Śląska Opolskiego, a także badaczem pogranicza kulturowego, ścierania się i przenikania kultur - polskiej, czeskiej, niemieckiej.
 • Wyróznienia otrzymali:
  Krystyna Barszczewska - twórczyni i długoletni dyrektor Muzeum Górnictwa Węgla Kamiennego w Zabrzu, skrzętny zbieracz eksponatówpoświęconych górnictwu. Twórczyni skansenów górniczych (chronionych), skansenu Guido zlokalizowanego pod ziemią na głębokości 170 i 320 m oraz skansenu Luiza - łącznie 50000 m2. Znakomite zbiory lamp, pełna dokumentacja górnictwa XIX-wiecznego, pełne odtworzenie warunków pracy w kopalni (żywa kopalnia).
  Doc. dr hab. Józef Kazimierski - Działalnością zawodową i naukową związany z badaniami nad historią Mazowsza i Podlasia. Ma zasługi w tworzeniu archiwów regionalnych, gromadzeniu dokumentacji historycznej, osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Jest autorem, współautorem, redaktorem 32 książek.
  Bernard Kielak - dyrektor Muzeum Okręgowego w Ostrołęce (od 1975 r.), założyciel Stacji Naukowej MOBN. Rozległa działalność badawczą nad historią i kulturą regionu kurpiowskiego. Książki, m.in. "Artyści ludowi woj. ostrołęckiego", "Rok obrzędowy Puszczy Zielonej", "Dzieje muzealnictwa i kolekcjonerstwa na terenie woj. ostrołęckiego". Założyciel Pracowni Folkloru (archiwum pieśni i gadek regionu kurpiowskiego), organizator obozów naukowo badawczych poświęconych Kurpiowszczyźnie.
  Prof. dr hab. Zygmunt Szultka - historyk, pracownik Instytutu Historii PAN, badacz problematyki kaszubskiej i pomorskiej. Autor wielu książek, m.in. "Język polski w kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX w." (1991), "Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów" (1992). Organizator Festiwali Kaszubskich.
  Edward Lewandowski - prawnik, etnograf, regionalista, autor 12 książek, w tym: "Prezydent Mazowsza", "Ciechanowskie w wojnie 1920" oraz "Złote księgi pomordowanych i poległych w latach 1939-1945". W dorobku 180 artykułów i szkiców biograficznych. Pomysłodawca konkursu "Mazowsze w starej fotografii", twórca izb muzealnych w Grudusku. Redaktor rocznika "Studiów Mazowieckich".
  Józef Czajkowski - dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Jest wieloletnim animatorem życia kulturalnego, najpierw w woj. kieleckim, później w szczecińskim i wrocławskim. Zainicjował tworzenie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (1984 r.), autor wielu opracowań i publikacji poświęconych ZMW "Wici", a także "Księgi poległych i pomordowanych żołnierzy Batalionów Chłopskich" oraz albumu "Sztandary polskiego ruchu ludowego".
 • Wyróżnienia honorowe:
  Krzysztof Rau i Teatr 3/4 ZUSNO - pierwszy profesjonalny teatr Suwalszczyzny, mający swą siedzibę we wsi Zusno (gmina Filipów). Twórca i reżyser - Krzysztof Rau. Teatr - instytucja, patron licznych działań kulturalnych na Suwalszczyźnie (festiwal dzieci śpiewających, przeglądów zespołów kolędniczych). Najsłynniejsze spektakle "Gianni, Jan, Johan, John, Juan, Ivan, Jean", "Wakacje smoka Bonawentury". Teatr - ewenement, coraz bardziej znany w Europie i świecie;
  Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna". Ponad 50 lat istnienia. W dorobku - 4550 tytułów o łącznej objętości 100.000 arkuszy wydawniczych i łącznym nakładzie aż 105 mln egz., głównie encyklopedie, słowniki encyklopedyczne, słowniki, podręczniki do nauki języków obcych, słowniki i poradniki języka polskiego. Ogromne zasługi w popularyzacji wiedzy i upowszechnianiu kultury. Jako jedyne wznawia "Encyklopedię staropolską", "Dolinami rzek", "Geografię historyczną"
  Redakcja kwartalnika "Twórczość Ludowa" - pismo przeznaczone jest dla animatorów kultury. Dokumentuje wszelkie przejawy folkloru, piśmiennictwa, a przede wszystkim sylwetki twórców i ich dokonania. Red. naczelny, prof. dr hab. Józef Styk.
  Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów - za 20-letnią, niezwykle bogatą i wszechstronną działalność. W dorobku: wydanie 46 książek, zorganizowanie 23 obozów gwaroznawczych, prowadzenie bogatej biblioteki specjalizującej się w gromadzeniu materiałów regionalnych. Zorganizowanie ponad 45 sesji naukowych i popularno-naukowych, opracowanie biografii zasłużonych łomżan.
  Prof. Andrzej Strumiłło - wybitny malarz, grafik, scenograf, poeta. Jego prace znajdują się we wszystkich większych muzeach w Polsce i na świecie. Żarliwy propagator sztuki, współzałożyciel zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Jego dworek na Suwalszczyźnie jest miejscem spotkań wielu znakomitości świata kultury i sztuki.


Ósma edycja 1997 r.:
 • I nagroda za całokształt dorobku naukowego
  Prof. dr hab. Dorota Simonides - badacz folkloru, polityk, socjolog. Główna teza jej prac dotyczy żywotności kultury w warunkach tworzenia się subkultur środowiskowych i zawodowych. Pionierskie prace: "Współczesna śląska proza ludowa", "Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków", monografia "Folklor Górnego Śląska".
 • II nagroda
  Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski. 9 książek, w tym: "Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej". "Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej", "Najpiękniejsze epitafia polskie. Wybór i opracowanie", "Tatry i górale w literaturze polskiej", "Ludwik Kamiński vel Kamieński... najdawniejsza monografia etniczna Podhala", "Przestrzenie i krajobrazy". Liczne studia i rozprawy.
  Władysław Ogrodziński - historyk, regionalista, muzealnik, publicysta, literat, badacz i popularyzator wiedzy o regionie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze", "Rocznika Olsztyńskiego", współzałożyciel Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, wieloletni dyrektor Muzeum Warmii i Mazur. W dorobku liczne książki. Inicjator i przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Domu "Gazety Olsztyńskiej".
 • III nagroda
  PTTK Oddział w Łomży, godny spadkobierca myśli i poczynań krajoznawczych Z. Glogera. Oprócz normalnej działalności rozwija turystykę kwalifikowaną, organizuje rajdy piesze, Młodzieżowe Szkoły Turystyki Kajakowej. Propaguje turystykę górską, rowerową, wodną, organizuje kluby biegacza, rajdy i zloty do miejsc pamięci narodowej. Wytyczyło szlaki turystyczne w województwie o łącznej długości 504 km. Wydało "Przewodnik turystyczny woj. łomżyńskiego".
 • Wyróżnienia otrzymali:
  Prof. dr hab. Anna Kowalska. "Przed całością dorobku Anny Kowalskiej należy pochylić głowę z szacunkiem i uznaniem, dla wieloletniej iście benedyktyńskiej pracy dialektologa i kartografa" (z rec. prof. Anny Popowskiej-Taborskiej). Świadectwem jej ogromnego naukowego dorobku jest 10 tomów "Atlasu gwar mazowieckich", które ukazały się w latach 1973-92.
  Mgr inż. Zofia Kaczor-Jędrzycka. Powszechnie ceniona organizatorka współczesnego ruchu polskich uniwersytetów ludowych, szczególnie zasłużona w dziedzinie upowszechniania i modernizacji edukacji dorosłych na wsi i pielęgnowaniu najpiękniejszych tradycji kultury ludowej. Twórczyni Fundacji Polskich Uniwersytetów Ludowych, redaktor kwartalnika "Polski Uniwersytet Ludowy". Mocno przyczyniła się do reaktywowania Polskiego Instytutu Kultury Wsi. Jest współinicjatorką "Encyklopedii Kultury Wsi Polskiej".
  Zygfryd Rekosz - niestrudzony inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu m.in. sesji naukowych i literackich, sejmików regionalnych, serii wydawniczej "Zeszyty Regionalne". Pomysłodawca wielu imprez o szerokim zasięgu: "Mazowsze - Warszawie", "Mazowsze - Mazowszu", "Rok kultury na Mazowszu". Autor wielu publikacji, opracowań, monografii jest postacią niezwykle szanowaną i cenioną we wszystkich mazowieckich województwach, gdzie uznawany jest za prawdziwe "drożdże" - organizatora najciekawszych poczynań kulturalnych.
 • Wyróznienia honorowe otrzymali:
  Ewa Cywińska, mgr Andrzej Lechowski, mgr Ewa Wroczyńska, mgr Ewa Rogalewska z Muzeum w Tykocinie. Za szczególne zasługi w dziedzinie kontynuacji i popularyzacji spuścizny Zygmunta Glogera (Gabinet glogerowski - stała ekspozycja) oraz wystawy czasowe: "Pamiątki po Z. Glogerze", Z. Gloger o miasteczkach w Polsce i na Litwie", "Dwór podlaski - okruchy dziedzictwa", "Szlachcic na zagrodzie".
  Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu (Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu). 50 lat działalności. Gromadzi zabytki dokumentujące kulturę Dolnego Śląska, wpływy kultury polskiej, czeskiej, niemieckiej, serbołużyckiej. Ocaliło wiele zbiorów z innych placówek - ze znacznymi kolekcjami malowanych mebli, malarstwa na szkle, form piernikarskich i czepców. Dba o ciągłość kulturową w specyficznych warunkach historycznych, kierując się przekonaniem, że trzeba chronić zarówno dawną kulturę dolnośląską (niemiecką) jak i kulturę nowych osadników.


Dziewiąta edycja 1998 r.:
 • I nagroda za całokształt dorobku naukowego
  Aleksander Jackowski - antropolog kultury, krytyk sztuki, redaktor kwartalnika "Konteksty. Polska sztuka ludowa". Główne prace: "40 lat sztuki współczesnej" (1964); "Sztuka ludu polskiego" (1965); "Sztuka zwana naiwną" (1995); "O rzeźbach i rzeźbiarzach" (1998); "Obrazy ludowe" (1998).
 • Dwie II nagrody
  Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński - za całokształt liczących się w świecie dokonań w dziedzinie folklorystyki ze szczególnym uwzględnieniem "Słownika stereotypów i symboli ludowych" (1997) oraz zredagowanie ośmiu tomów "Etnolingwistyki".
  Prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska - za całokształt półwiecznego dorobku naukowego.
 • III nagroda - nie przyznano.
 • Wyróznienia otrzymali:
  Dr Grażyna Dąbrowska - za zasługi w badaniu i dokumentowaniu tańców polskich i wprowadzenie ludowości do "salonów wielkiej sztuki" oraz popularyzację arcydzieł tradycyjnej muzyki polskiej wsi, szczególnie kurpiowskiej.
  Mgr Zygmunt Ciesielski - animator kultury, inicjator wielu imprez m.in. akcji "ginące zawody" oraz przeglądów "twórczości bezimiennej". Autor cenionej książki "Przeciw kresowi kresów" oraz organizator etnograficznych badań terenowych.
  Mgr Zygmunt Filipowicz - za stworzenie i wieloletnie prowadzenie Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz książki o Suwalszczyźnie i Marii Konopnickiej. Dr hab. Ryszard Juszkiewicz - za stworzenie własnego muzeum historycznego w Mławie z unikatowym archiwum i księgozbiorem, popularyzację wiedzy o przeszłości regionu oraz 15 książek i 300 artykułów na temat dziejów północnego Mazowsza.
  Kazimierz Brakoniecki - za współstworzenie i kierowanie pismem "Borussia" łączącego polską i niemiecką tradycję Prus Wschodnich (Warmii i Mazur) oraz eseistyczny dorobek w tej dziedzinie.
 • Wyróznienia honorowe otrzymali:
  Prof. dr hab. Adolf Dygacz - za szczególne zasługi w badaniu folklorystyki (150 prac naukowych), zebranie i opracowanie 12.000 pieśni ludowych Śląska i Zagłębia oraz badanie i utrwalanie pieśni powstańczych (1919-1921), pieśni górniczych.
  Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu - za niekonwencjonalne kształtowanie tożsamości Wielkopolski w Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego, podejmowanie działań chroniących tożsamość różnych narodów, wyznań i kultur jednoczącej się Europy.
  Kieleckie Towarzystwo Naukowe - za czterdziestoletnie ogromne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury na Kielecczyźnie i tym samym wzbogacanie kultury narodowej, wydanie 26 tomów "Rocznika Świętokrzyskiego", 89 tomów "Studiów Kieleckich".
  Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej - za rozległą działalność wydawniczą (22 książki regionalne), organizowanie niezwykle cennego Forum Kultury Kresowej i ogólny dorobek.


Dziesiąta edycja 1999 r.
 • I nagroda
  Prof. dr hab. Franciszek Ziejka - rektor UJ, wybitny historyk literatury polskiej, pisarz i autor wielu książek i sztuk teatralnych, m.in. "W kręgu mitów polskic", "Złota legenda chłopów polskich", "Studia polsko-prowansalskie", "Nasza rodzina w Europie", "Poeci, misjonarze, uczeni. Z dziejów kultury i literatury polskiej", "Dialog serdeczny" (korespondencja Władysława Orkana z matką Katarzyną Smerczyńską). W 1994 r. otrzymał od premiera Republiki Francuskiej Palmes Academiques.
 • II nagroda
  Ks. prof. dr hab. Witold Jemielity - Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor 40 książek i kilkuset artykułów poświęconych głównie dziejom kościoła, a także historii szkolnictwa w Polsce północno-wschodniej.
  Prof. dr hab. Karol Daniel Kadłubiec (Zaolzie, Czechy). W dorobku m.in. "Płyniesz Olzo. Zarys kultury materialnej ludu cieszyńskiego", "Uwarunkowania kultury cieszyńskiej", "Cieszyńsko-Zaolziańska polszczyzna". Autor setek artykułów ukazujących bogactwo folkloru polskiego na Zaolziu, audycji radiowych i telewizyjnych, prac edytorskich i recenzji.
 • III nagroda
  Prof. dr hab. Teresa Smolińska - Uniwersytet Opolski. W dorobku naukowym około 150 artykułów i książek (także zespołowych), m.in. "Z wybranych problemów dawnej i współczesnej sztuki opowiadania", "Rodzina o sobie. Folklorystyczny aspekt rodzimej tradycji kulturowej". "Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy", "Folklorystyczne i antropologiczne opisania świata".
  Leszek Talko - prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu. Pięćdziesiąt lat na obczyźnie i bezinteresowna pełna oddania praca ochraniająca skarby kultury polskiej i nieustanna promocja polskości. Jego pasją stała się Biblioteka Polska, której poświęca swoje życie, kontynuujące ponad 160-letnie idee jej założycieli.
 • Wyróżnienie:
  Dr Stanisław Ilski, lekarz z Bieżunia (Mazowieckie). Od wielu lat całą swoją energię i serce poświęca "małej ojczyźnie", odkrywając nowe karty jej historii, redaguje "Bieżuńskie Zeszyty Historyczne". Dzięki jego inicjatywom i darowiznom powstało Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (przekazał ogromny zbiór archiwaliów, fotografii, pamiątek gromadzonych latami).
 • Wyróznienie specjalne:
  Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży. Od półwiecza gromadzi zbiory i prowadzi badania naukowe bliskie pasjom patrona nagrody Zygmunta Glogera (archeologia, etnografia, historia sztuki, numizmatyka, medalierstwo, rzemiosło artystyczne). Muzeum patronuje Skansenowi w Nowogrodzie im. Adama Chętnika - najstarszej placówce muzealnej Północno-Wschodniego Mazowsza. Jest stare, ale żywe, pełne inwencji twórczej.
  Polskie Radio Białystok - za całokształt działań podejmowanych w ochronie dziedzictwa kulturowego i pobudzanie aktywności społecznej w regionie.


Jedenasta edycja 2000 r.
 • Dwie nagrody I stopnia otrzymali:
  prof. dr hab. Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu Gdańskiego za całokształt działalności naukowej i społeczno-kulturalnej szczególnie wśród Kaszubów
  prof. dr hab. Kazimierz Sopuch z Uniwersytetu Gdańskiego za całokształt twórczości artystycznej (poezja), pracy naukowo-badawczej i społeczno-kulturalnej.
 • Nagrodę II stopnia przyznano:
  dr. Arkadiuszowi Kołodziejczykowi i Andrzejowi Stawarzowi z Warszawy za redakcję trzech tomów "Kultury ludowej Mazowsza i Podlasia", liczne książki autorskie i działalność społeczno-kulturalną
 • Nagrodę III stopnia otrzymała:
  bibliotekarka Helena Legowicz z Karwiny (Republika Czeska - Zaolzie), za propagowanie słowa polskiego i starania o przetrwanie mowy polskiej na Zaolziu.
 • Wyróżnienia otrzymali:
  Barbara Grąziewicz-Chludzińska z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie (woj. warmińsko-mazurskie) za całokształt wieloletniej działalności kulturotwórczej
  Barbara Pacholska z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Białymstoku za wybitne osiągnięcia w animowaniu i inspirowaniu życia kulturalnego w obecnym województwie podlaskim
  Teresa Pardo z Rejonowego Ośrodka Kultury w Zbójnej z siedzibą w Łomży za kultywowanie kurpiowskiej kultury ludowej
  ks. prałat dr hab. Franciszek Woronowski z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży za niestrudzoną pracę dydaktyczną i liczne publikacje książkowe z zakresu teologii i etyki chrześcijańskiej.
 • Wyróznienie specjalne:
  Wydawnictwo Dolnośląskie za wybitne osiągnięcia edytorskie, a szczególnie za niezwykle ważną dla kultury polskiej serię "A to Polska właśnie".


Dwunasta edycja 2001 r.
 • Nagrodę I stopnia otrzymali:
  prof. Piotr Kowalski z Uniwersytetu Opolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie folklorystyki antropologicznej;
  prof. Włodzimierz Pawluczuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Białymstoku za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie antropologii kulturowej, religioznawstwa i publicystyki.
 • Nagrodę II stopnia otrzymali:
  red. Tadeusz Kijonka z Katowic za twórczość literacką, szczególnie poetycką i wybitną kulturalną działalność animatorską;
  red. Sokrat Janowicz, wybitny pisarz białoruski zamieszkały w Krynkach (Podlaskie) za dorobek twórczy jak też działalność publiczną na pograniczu dwóch kultur: polskiej i białoruskiej.
 • Nagrodę III stopnia otrzymał:
  Wiktor Wołkow - za utrwalanie ginącej przyrody regionu Podlasia w fotografii, a szczególnie za malowanie obiektywem opisywanych przez Glogera rzek.
 • Wyróżnienie:
  ks. dr Jerzy Sikora za dokonania naukowe, publicystyczne, literackie i edytorskie, a także organizowanie i redagowanie pism katolickich.


Trzynasta edycja 2002 r.
 • Nagrodę I stopnia otrzymali:
  prof. Zbigniew Jasiewicz za osiągnięcia badawcze w zakresie etnologii polskiej i obcej oraz redakcję czasopisma "Lud";
  prof. Lucjan Turos za wybitne prace badawcze poświęcone pedagogice społecznej oraz tradycjom uniwersytetów ludowych;
 • Nagrodę II stopnia otrzymali:
  prof. Lucjan Kocik za dorobek badawczy, publikacyjny i dydaktyczny w zakresie socjologii wsi polskiej i europejskiej;
 • Nagrodę III stopnia otrzymali:
  prof. Henryka Sędziak z Łomży - za badania i publikacje w zakresie gwaroznawstwa na Mazowszu i Podlasiu oraz organizację obozów gwaroznawczych;
  red. Stefan Maciejewski z Suwałk - za publikacje w zakresie krajoznawstwa, w tym autorstwo licznych przewodników;
 • Wyróznienia:
  Henryk Władysław Pestka - za prace na temat kultury fizycznej i jej upowszechnianie;
  dr Barbara Konarska-Pabiniak - za działalność redakcyjną i autorską oraz badania nad dziejami kultury, oświaty i życia społecznego na Mazowszu Płockim;
  Jan Burakowski - za badania regionalne nad Ziemią Sierpecką oraz redagowanie dwumiesięcznika "Sierpeckie Rozmaitości";
 • Wyróżnienia specjalne:
  ks. Henryk Kuczob - za działalność charytatywną oraz na polu animacji życia kulturalnego.


Czternasta edycja 2003 r.
 • Nagrodę I stopnia otrzymali:
  prof. dr hab. Stanisław Siekierski z Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - za całokształt działalności naukowej i społeczno-kulturalnej, za liczne publikacje książkowe, w tym: "Życie literackie wsi współczesnej", "Etos chłopski", "Kulturotwórcza funkcja parafii katolickich w społecznościach lokalnych", "Kultura szlachty polskiej w latach 1864-2001";
  prof. dr hab. Michał Gnatowski z Uniwersytetu w Białymstoku - za osiągnięcia w badaniu i prezentowaniu najnowszej historii polskiej (ponad 100 prac naukowych, w tym 12 książek), a szczególnie za źródłowe opracowanie okupacji sowieckiej i książkowe upublicznienie źródeł sowieckich, a także redagowanie "Studiów Łomżyńskich". Ważniejsze książki: "Sąsiedzi w sowieckim raju", "W radzieckich okowach 1939-41", "Niepokorna Białostocczyzna", "Opór społeczny i polskie podziemie niepodległościowe w regionie białostockim w latach 1939-41 w radzieckich źródłach", "Białostockie zgrupowanie partyzanckie", "Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku".
 • Nagrody II stopnia nie przyznano.
 • Nagrodę III stopnia otrzymali:
  dr Mirosława Jaworowska - za badania i publikacje naukowe poświęcone świadomości obywatelskiej uczniów i studentów, uczestnictwa młodych w polityce, szczególnie za książkę "Polityka i politycy w oczach licealistów 2000-2002", a także za działalność w kulturalną w Zambrowie;
  Zbigniew Romaniuk z Brańska - za opublikowanie ponad 70 biogramów naukowych i popularnonaukowych w historycznych pismach polskich i zagranicznych, badania archeologiczne, redagowanie wydawnictw lokalnych, a przede wszystkim za edukacyjną działalność regionalną wśród młodzieży.
 • Wyróżnienia:
  Alina Zabuska z Gdańska - za inicjatywę utworzenia cmentarza cmentarzy - ekumenicznego symbolu przeszłości miasta Gdańska - wspólnej żywym i zmarłym przestrzeni trwałej pamięci;
  Zbigniew Fałtynowicz z Suwałk - za redagowanie kwartalnika kulturalno-krajoznawczego "Jaćwież" cenionego za walory warsztatowe oraz bogatą zawartość. I w ogóle za krzewienie życia kulturalnego;
  Bożena Grabowska - nauczycielka z Wizny (woj. podlaskie) - za twórcze oddziaływanie na środowisko, nowatorstwo w pracy oświatowej, redagowanie miesięcznika "Nauczanie Zintegrowane" oraz ponad 60 książeczek-malowanek dla dzieci przygotowanych według zasady: zaciekawić, a tym samym nauczyć;
  Marzena Sadowska z Czaplinka (woj. zachodniopomorskie) - za pomysłowe prowadzenie Izby Muzealnej, jarmarki rękodzieła, konkursy dla dzieci, zachęcanie mieszkańców do opracowywania drzew genealogicznych rodzin;
  Jan Kulka z Łomży - poeta, prozaik, organizator życia literackiego w Kłodzku i Łomży (wyróżnienie pośmiertne).
 • Wyróżnienia honorowe:
  Maria Baliszewska - dyrektor Radiowego Centrum Kultury Ludowej - za patronowanie narodowym zbiorom muzyki ludowej i tekstów ludowych, szczególnie za serię płytową "Muzyka Żródeł" zawierającą pieśni ze wszystkich regionów Polski oraz śpiewy polonijne i mniejszości narodowych w Polsce;
  Fundacja "Kresy 2000" z Nadrzecza (woj. lubelskie) - za popularyzację sztuk pięknych i zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego.


Piętnasta edycja 2004 r.
 • Nagrodę I stopnia otrzymał:
  Janusz Odrowąż-Pieniążek z Warszawy - za kierowanie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, jedną z najbardziej renomowanych placówek kulturalnych w kraju, jak również za własną twórczość pisarską.
 • Nagrody II stopnia otrzymali:
  prof. Janusz Jasiński z Olsztyna - za dorobek badawczy wybitnego znawcy stosunków ludnościowych na Warmii i Mazurach;
  red. Romuald Mieczkowski z Wilna - za zasługi w podtrzymywaniu i rozwijaniu kultury polskiej na Litwie oraz utrzymywanie jej związków z kulturą litewską.
 • Nagrody III stopnia otrzymali:
  prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Bytowa - za pionierskie prace poświęcone dziejom kultury kaszubskiej;
  Tomasz Brzeziński z Łomży - za stworzenie i prowadzenie ambitnego teatru Sivina II promującego nowe formy artystyczne.
 • Nagrodę specjalną otrzymała:
  Zofia Mierzwińska-Szybka (stulatka) z Warszawy - za wieloletnią, godną podziwu działalność społeczno-oświatową oraz dorobek pisarski poświęcony tradycji uniwersytetów ludowych.
 • Wyróżnień nie przyznano.
Szesnasta edycja 2005 r.
 • Nagrodę I stopnia otrzymał:
  prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński z Wrocławia – za całokształt badań i studiów dotyczących stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku oraz organizację uniwersyteckiego środowiska naukowego.
 • Nagrody II stopnia otrzymali:
  prof. dr hab. Teresa Wróblewska z Piotrkowa Trybunalskiego – za prace z zakresu ruchu społeczno-kulturalnego na Pomorzu i propagowaniu tradycji kulturalnych Polski za graniczą;
  dr hab. Robert Traba z Olsztyna – za stworzenie stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”, redagowanie znaczącego kwartalnika o tej samej nazwie oraz za ważne publikacje książkowe, w tym szczególnie za pierwszą monografię „Wschodniopruskość”.
 • Wyróżnienia otrzymali:
  Jerzy Surwiło z Wilna – za działalność publicystyczną i opiekę nad polskim dziedzictwem kulturowym na Litwie;
  dr Stanisław Kunikowski z Włocławka – za wieloletnią działalność kulturalną i badania nad dziejami Ziemi Kujawsko-Dobrzynieckiej;
  dr Jerzy Kijowski z Ostrołęki – za wytrwałe badanie regionu kurpiowskiego, a szczególnie za najnowszą książkę „Dzieje Ostrołęki 1944–2004”;
  Janusz Piotr Kopciał z Suwałk – za wkład w rozwój życia kulturalnego w regionie suwalko-mazurskim, liczne monografie miast, w tym najnowszą „Suwałki – miasto nad Czarną Hańczą”.
Siedemnasta edycja 2006 r.
 • Nagrodę I stopnia otrzymał:
  prof. dr hab. Tadeusz Białecki – za Encyklopedię Szczecina, Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego i inne publikacje ważne dla tradycji ziemi szczecińskiej i kultury polskiej.
 • Nagrody II stopnia otrzymali:
  dr Stanisław Sroka – za stworzenie Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu (Wielkopolska) oraz działalność wydawniczą;
  Sławomir Konarzewski z Lubiejewa (Mazowieckie) – za opracowanie nowej, przylegającej do wyzwań współczesności, formuły działalności uniwersytetu ludowego.
 • Nagrodę III stopnia otrzymał:
  Doroteusz Fionik z Bielska Podlaskiego – za działalność animatorską i wydawniczą, ochronę zabytków oraz stworzenie Muzeum Małej Ojczyzny.
 • Wyróżnienia otrzymali:
  prof. Henryk Bednarczyk z Radomia – za rewitalizację Sycyny, ojczystego gniazda Jana Kochanowskiego;
  Wiktor Kabac z Hajnówki – za rozwijanie kultury artystycznej i promowanie młodych artystów;
  dr Jacek Szczepański z Legionowa – za stworzenie muzeum historycznego;
  Krystyna Sobocińska z Łomży – za uczynienie z biblioteki placówki kulturotwórczej i oświatowej.
 • Nagrody honorowe otrzymali:
  redakcja Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk” w Katowicach – za systematyczne i obiektywne prezentowanie najważniejszych dokonań w sztuce i kulturze woj. śląskiego, woj. opolskiego, a także Zaolzia oraz za diagnozy społeczne ważne dla teraźniejszości i przyszłości tego obszaru;
  redakcja pisma polonijnego „Zarys” w Niemczech (Kolonia) – za zasługi w podtrzymywaniu i pielęgnacji języka polskiego w Niemczech.
Top 5
Oblicza solidarności
Oblicza solidarności
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.038s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies