function MozillaWstaw(obiekt, wstawA, wstawB) { var poczatek = obiekt.value.substring(0, obiekt.selectionStart); var zaznaczenie = obiekt.value.substring(obiekt.selectionStart, obiekt.selectionEnd); var koniec = obiekt.value.substring(obiekt.selectionEnd, obiekt.value.length); var kStart = obiekt.selectionStart; var kKoniec = obiekt.selectionEnd; var dl = 0; if (wstawA.length > 0) { if (wstawB.length > 0) obiekt.value = poczatek + wstawA + zaznaczenie + wstawB + koniec; else obiekt.value = poczatek + wstawA + koniec; obiekt.focus(); dl = wstawA.length; if (wstawB.length > 0) dl = dl + wstawB.length + zaznaczenie.length; obiekt.setSelectionRange(kStart + dl, kStart + dl); } else { if (zaznaczenie.length > 0) obiekt.value = poczatek + koniec; obiekt.focus(); obiekt.setSelectionRange(kStart, kStart); } return true; } function ExplorerWstaw(obiekt, wstawA, wstawB) { var zaznaczenie = obiekt.createRange().text; if (wstawA.length > 0) { if (wstawB.length > 0) obiekt.createRange().text = wstawA + zaznaczenie + wstawB; else obiekt.createRange().text = wstawA; } return true; } function cytuj(tekst, miejsce) { tekst = tekst.replace(/
/g, "\n"); tekst = tekst.replace(/ >/g, '>'); tekst = tekst + "\n"; var prog = 0; if (navigator.appName.substring(0,9) == "Microsoft") prog = 1; if (navigator.appName.substring(0,8) == "Netscape") prog = 2; if (prog == 1) ExplorerWstaw(document.selection, tekst, '') else if (prog == 2) MozillaWstaw(miejsce, tekst, '') else miejsce.value = miejsce.value + tekst } function autotemat(temat) { if (confirm("Czy chcesz wprowadzić autotemat?")) { document.form.tytul.value = 'Odp: '+temat; } } function helforum_valid_post(form) { var reg_tytul = /^[\ ]{1,}$/; if ((form.tytul.value != "") && !(reg_tytul.test(form.tytul.value))) { if (form.tytul.value.length <= 0) { if (form.tresc.value != "") { if (form.tytul.value.length <= 0) { return true; } else { alert("Pole z treścią wypowiedzi jest za długie (maks. 0 znaków)!"); form.tresc.focus(); return false; } } else { alert("Pole z treścią wypowiedzi musi być uzupełnione!"); form.tresc.focus(); return false; } } else { alert("Pole tematu jest za długie (maks. 0 znaków)!"); form.tytul.focus(); return false; } } else { alert("Pole tematu musi być uzupełnione!"); form.tytul.focus(); return false; } } function helforum_new_user(form) { var reg_nick = /^[A-Z0-9a-z\-\_\.]{1,40}$/; var reg_rok = /^[0-9]{1,2}$/; var reg_mail = /^[-_.a-z0-9]+\@(([-_a-z0-9])+\.)+[a-z]{2,4}$/; var reg_miasto = /^[A-Za-z\-\ \.\ę\ń\ó\ą\ś\ł\ż\ź\ć\Ę\Ó\Ą\Ś\Ł\Ż\Ź\Ć\Ń]{1,50}$/; var reg_pass = /^[A-Z0-9a-z\-\_\.\+\*\!\@\#\$\%\^\&\(\)\;\'\"\:\?\/\<\>\,]{5,20}$/; if (!(reg_nick.test(form.forum_newuser.value))) { alert("Pole z nickiem posiada nieprawidłową składnię/długość!"); form.forum_newuser.focus(); return false; } if (!(reg_mail.test(form.forum_mail.value))) { alert("Pole z adresem e-mail posiada nieprawidłową składnię/długość!"); form.forum_mail.focus(); return false; } if (!(reg_miasto.test(form.forum_miasto.value))) { alert("Pole z miejscowością posiada nieprawidłową składnię/długość!"); form.forum_miasto.focus(); return false; } if (!(reg_rok.test(form.forum_wiek.value))) { alert("Pole z wiekiem posiada nieprawidłową składnię/długość!"); form.forum_wiek.focus(); return false; } if (!(reg_pass.test(form.forum_pass.value))) { alert("Pole z hasłem posiada nieprawidłową składnię/długość!"); form.forum_pass.focus(); return false; } if (!(form.forum_pass.value == form.forum_pass2.value)) { alert("Pola z hasłami nie są zgodne!"); form.forum_pass.focus(); return false; } return true; } function helforum_edit_profil(form) { var reg_rok = /^[0-9]{1,2}$/; var reg_mail = /^[-_.a-z0-9]+\@(([-_a-z0-9])+\.)+[a-z]{2,4}$/; var reg_miasto = /^[A-Za-z\-\ \.\ę\ń\ó\ą\ś\ł\ż\ź\ć\Ę\Ó\Ą\Ś\Ł\Ż\Ź\Ć\Ń]{1,50}$/; var reg_pass = /^[A-Z0-9a-z\-\_\.\+\*\!\@\#\$\%\^\&\(\)\;\'\"\:\?\/\<\>\,]{5,20}$/; if ((form.forum_shikona.value != "y") && (form.forum_shikona.value != "n")) { alert("Pole ze zgodą na pokazywanie ikony musi być ustawione!"); form.forum_shikona.focus(); return false; } if (!(reg_mail.test(form.forum_mail.value))) { alert("Pole z adresem e-mail posiada nieprawidłową składnię/długość!"); form.forum_mail.focus(); return false; } if ((form.forum_shmail.value != "y") && (form.forum_shmail.value != "n")) { alert("Pole ze zgodą na pokazywanie adresu e-mail musi być ustawione!"); form.forum_shmail.focus(); return false; } if (!(reg_miasto.test(form.forum_miasto.value))) { alert("Pole z miejscowością posiada nieprawidłową składnię/długość!"); form.forum_miasto.focus(); return false; } if ((form.forum_shmiasto.value != "y") && (form.forum_shmiasto.value != "n")) { alert("Pole ze zgodą na pokazywanie miejscowości musi być ustawione!"); form.forum_shmiasto.focus(); return false; } if (!(reg_rok.test(form.forum_wiek.value))) { alert("Pole z wiekiem posiada nieprawidłową składnię/długość!"); form.forum_wiek.focus(); return false; } if (form.forum_podpis.value.length > 150) { alert("Pole z podpisem jest za długie (maks. 150 znaków)!"); form.forum_wiek.focus(); return false; } if (!(reg_pass.test(form.forum_pass.value))) { alert("Pole z hasłem posiada nieprawidłową składnię/długość!"); form.forum_pass.focus(); return false; } if (!(form.forum_pass.value == form.forum_pass2.value)) { alert("Pola z hasłami nie są zgodne!"); form.forum_pass.focus(); return false; } return true; }